V skratke

„Prameň na Súši“ je miesto stretnutí mladých ľudí a rodín, kde žijeme komunitným spôsobom – ako protipól k individualizmu a osamelosti ľudí súčasnej doby. Nasledujeme príklad životného štýlu prvých kresťanov.

Každý jednotlivec je v našom spolužití dôležitý a prispieva k celku, pričom stredo­bodom všetkého je u nás Ježiš Kristus. Každý je pozvaný stráviť s nami nejaký čas a zažiť pritom pov­zbudenie, nájsť inšpiráciu a osobne rásť.

Naša vízia

„Spoločenstvo s Bohom a ľuďmi pre každého.“
Sme presvedčení, že pre človeka nie je nič dôležitejšie ako spoznať Boha. Chceme prostredníctvom tohto miesta objavovať, zažívať a aj nášmu okoliu priblížiť kresťanskú lásku i službu v prospech spoločnosti.

Tím

Jadro tímu Prameňa na Súši tvoria znovuzrodení kresťania zo Slovenska, Švajčiarska a Nemecka. Ako členovia tohto tímu sme si rovní a každý z nás nesie zod­povednosť za centrum. Do tohto tímu integrujeme aj naše deti, krátko­­dobých spolu­­­pracovníkov a praktikantov.

«Veľmi sa teším zo všetkých kontaktov a vzťahov, ktoré sa rozvíjali počas celých rokov. Mám prí­ležitosti spre­vádzať mladých ľudí na ich ceste životom. To je to, čo ma napĺňa, motivuje, ale aj vy­chováva.»

O.M., spolu­pracovníčka v Prameni od roku 2005

Učeníctvo – náš potenciál

Učeníctvo pre nás znamená nasledovať Ježiša, ktorý k nám hovorí skrze svoje Slovo, Bibliu. Z nej získavame impulzy a vedenie pre náš každodenný život, ktoré potom uvádzame do praxe, a tým slúžime svojim blížnym. Prameň na Súši je oázou, kde to môžeš zažiť spolu s nami, napríklad pri týchto aktivitách:

  • každodenné ranné a večerné zamyslenia so spevom
  • osobné sprevádzanie mladých ľudí, ako aj duchovné poradenstvo
  • tematické podujatia pre deti, mladých a rodiny obohatené aktivitami a zážitkovou pedagogikou
  • odpočinok v našej, trochu odľahlej dedine
  • príležitosti na posilnenie alebo získanie nového smeru
  • CBS – komunitné biblické štúdium v menších skupinách

Základ viery

Ako kresťanské spoločenstvo sa riadime podľa základných téz reformátorov, a to sú:
„sola fides“ – jedine z viery,
„sola gratia“ – jedine z milosti,
„sola Christus“ – jedine Ježiš Kristus,
„sola scriptura“ – jedine Biblia.

Božia reč v Biblii je základom nášho spolužitia. Veríme, že Biblia je inšpirované Božie slovo. Veríme aj v to, že Bibliu je potrebné vysvetľovať Bibliou. Napriek tomu je naše poznanie len čiastočné. Hľadáme rast v načúvaní Bohu i blížnym.

Životný štýl a financovanie

Prameň na Súši je miestom, kde súčasne žijeme i pracujeme. So zreteľom na našu víziu vieme, že naším poslaním je prispievať k vlastnému živobytiu a fungovaniu centra manuálnou prácou v súlade s prírodou. To nám pomáha vcítiť sa do života pracujúcého človeka a rozumieť mu, a tiež byť menej závislí na darcoch. Zároveň dôverujeme Božej starostlivosti o nás aj v materiálnych veciach. Táto súhra medzi vierou a prácou je základom našej diakonickej činnosti.

Venujeme sa poľnohospodárstvu zameranému na pestovanie zeleniny a ovocia, chovu domácich zvierat, pestovaniu kvetín a výrobe farmárskych produktov. Predaj sa uskutočňuje priamo z nášho dvora, na rôznych trhoch i prostredníctvom iných odberateľov. Aj keď sa snažíme o samofinancovanie výdavkov spojených s diakonickou verejno-prospešnou službou, sme odkázaní na podporu priateľov. Slovenská pobočka ŠMV zabezpečuje svojim pracovníkom stravu, ubytovanie a pre všetkých rovnako nastavenú mzdu. Naše životné požiadavky a náklady sú vedome a dobrovoľne skromné.

Naše produkty

Prameň na Súši sa nachádza v malebnom prostredí staroturianskych kopaníc v dedinke Súš. So zreteľom na našu víziu vieme, že naším poslaním je prispievať k vlastnému živobytiu a fungovaniu centra manuálnou prácou v súlade s prírodou. Vlastnú zeleninu, ovocie a bylinky pestujeme ekologicky a svojpomocne ich spracovávame a zavárame bez chémie. Naše vlastnoručné výrobky predávame priamo z nášho dvora, na lokálnych trhoch a v bio obchodoch. Zakladáme si na prírodnom a svedomitom spracovaní.

Poslaním centra bola od samého začiatku práca s mládežou, preto sme sa rozhodli do tohto procesu zapájať mladých ľudí. Takýmto spôsobom im približujeme manuálnu prácu v poľnohospodárstve, ktorá v našej dobe, žiaľ, upadá do zabudnutia. Z tohto dôvodu vedome používame pri našej produkcii moderné technológie len obmedzene.

Naše produkty obsahujú bylinky a kvety len z našej záhrady alebo z blízkeho okolia Súša a Starej Turej. Zakladáme si na prírodnom a svedomitom spracovaní bylín. Vysoký obsah rastlinnej zložky zaručuje dobrú a autentickú arómu. Špecifické druhy sirupov a džemov sú len sezónne. Ponuka platí, pokiaľ sa produkty nevypredajú zo skladu.

Sezónne ponúkame bohatý výber letničiek a sirôtok.Kúpou našich produktov investujete priamo do ďalšej generácie detí a mládeže.

Veľmi pekne ďakujeme!

Korene a história

Prameň na Súši je nezávislá nezisková organizácia – pobočka Švajčiarskej misie viery (ŠMV), ktorá pôsobí vo Švajčiarsku v dvoch strediskách, pričom súčasťou jedného z nich je biblická škola.
Ako výsledok dlhodobého vzťahu s kresťanmi zo Slovenska prijala ŠMV ich pozvanie a v roku 2000 založila túto pobočku. Jej založenie bolo krokom viery, ktorý sme sa odvážili spraviť v dôvere v Boha, hoci z ľudského pohľadu to vyzeralo ako nemožné. V roku 2003 sa do centra presťahoval prvý stály tím.

Prepojenie

V roku 1960 bola vo Švajčiarsku založená ŠMV niekoľkými členmi evanjelickej cirkvi. Z toho dôvodu udržiavame aj v slovenskej pobočke užšie vzťahy s ECAV, najmä v spolupráci s ECAV Stará Turá. Vďaka našej rôznorodej práci máme rozvetvenú sieť vzťahov aj s ďalšími cirkevnými zbormi, ktoré majú evanjelikálne biblické vyznanie.

Sociálno-diakonická angažovanosť

Ako Ježišovým učeníkom nám leží na srdci aj príležitostná diakonia. Na aktuálne potreby v našom okolí chceme reagovať pod vedením Ducha Svätého, kreatívne a s odvahou, aj keď by to znamenalo vzdať sa svojich plánov.

  • Podľa kapacitných možností pomáhame ľuďom v núdzi priamo v Prameni alebo v mieste ich bydliska. K tomu patrí aj sociálna angažovanosť v domovoch dôchodcov, detských domovoch, ako aj pomoc sociálne slabším rodinám či jednotlivcom.
  • Ponúkame možnosť výučby nemeckého jazyka na školách alebo súkromne prostredníctvom lektorov z Nemecka a Švajčiarska.
  • Ako súčasť spoločenstva ŠMV podporujeme medzinárodnú prácu Misie na Níle v Afrike skrze spoluprácu s jej slovenskou pobočkou.
Návrat hore